หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
   

  ยกเลิกการค้นหา
 
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง (ยกเว้นนายก ทม.ต้นเปา) เรื่องแจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
 เรียน นอ.ทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.เวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา)นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระาชทาน 2563ฯ  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
ชม0023.5/1013  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
ชม0023.5/1014 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แจ้ง อปท.และโรงเรียนในสังกัด ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัด อปท.ฯ  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
ชม0023.3/29166 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564ฯ  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 3,945