หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
   

  ยกเลิกการค้นหา
 
ชม0023.6/1056 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออนและอำเภอกัลยาณิวัฒนา) เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
ชม0023.1/40 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การส่งโครงการและกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดทำเป็นแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด(จัวหวัดเชียงใหม่) 2565  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
ชม0023.2/1020 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ สร้างวิถีครู ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นบบอย่าง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมฯ  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
ชม0023.2/1016  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
ชม0023.6/1023 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.เวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา) เรื่อง ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 8  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
  เรียน นอ.เมือง จอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ ฝาง แม่แตง แม่วาง สะเมิง สารภี หางดง ฮอด นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยาจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)ฯ  [ 13 ม.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 4,114