หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
   

  ยกเลิกการค้นหา
 
  ถึง ท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินกาขอรับบำเหน็จบำนาญ  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
 ถึง ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันโรคติอต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
  ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
 ถึง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
 ถึง นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ของเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณปี 2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
 ถึง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล เรื่อง ของเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ทต.บ้านตาล)  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 3,771