หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 

 
การจัดระบบการปกครอง ในหมู่บ้านหลักมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำตามกฎหมาย ส่วนกลุ่มบ้านบริวารจะมีผู้นำทางธรรมชาติ หรือผู้อาวุโสในหมู่บ้านเป็นผู้นำ ผู้ชายจะเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ค่านิยมและความเชื่อจะยึดถือตามหลักของศาสนา อย่างเคร่งครัด และแตกต่างกันไปตามศาสนาที่นับถือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการประกอบพิธีกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชนเผ่า

 

สำนักสงฆ์/ อาศรม/ อาราม จำนวน 4 แห่ง

โบสถ์ จำนวน 8 แห่ง
 

         

โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 แห่ง 1 สาขา

โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
    จำนวน 14 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 แห่ง
 

         

สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง
 
รพ.สต.สองธาร ตำบลบ้านทับ รับผิดชอบ หมู่ที่ 1, 10, 12 และ 13
 
รพ.สต.ทุ่งแก ตำบลบ้านทับ รับผิดชอบ หมู่ที่ 3 และ 6

สถานบริการในพื้นที่ร่วมให้บริการ จำนวน 4 แห่ง
 
รพ.สต.กองแขก ตำบลกองแขก รับผิดชอบ หมู่ที่ 5
 
รพ.สต.โหล่งปง ตำบลกองแขก รับผิดชอบ หมู่ที่ 7, 9 และ 11
 
รพ.สต.ปางหินฝน ตำบลปางหินฝน รับผิดชอบ หมู่ที่ 2
 
รพ.สต.แม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน รับผิดชอบ หมู่ที่ 4 และ 8

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

       

พื้นที่เสี่ยงภัย
 
อุทกภัย/ดินโคลนถล่ม ได้แก่ หมู่ที่ 1, 3, 4, 5 และ 8
 
วาตภัย ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12 และ 13
 
ภัยหนาว ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 13
 
ภัยแล้ง ได้แก่ หมู่ที่ 6, 8, 9 และ 11

ศูนย์เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม
 
สถานีเตือนภัย จำนวน 3 แห่ง (หมู่ที่ 1, 5 และ 13)

บุคลากร/อุปกรณ์/เครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สมาชิก อปพร. จำนวน 137 นาย
 
ถังดับเพลิงชนิดแห้ง จำนวน 20 ถัง

อุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 28 ชุด แยกเป็น 2 จุด ปฏิบัติ ดังนี้
 
ประจำศูนย์ราชการ อบต.บ้านทับ จำนวน 15 ชุด
 
ประจำศูนย์เฉพาะกิจไฟป่าและหมอกควัน/หมู่บ้าน จำนวน 13 ชุด

เครื่องจักรในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน
 
รถบรรทุกหกล้อ จำนวน 1 คัน
 
รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน
 

   

วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง บ้านอมแรด หมู่ที่ 8 เป็นหมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยง ที่ยังคงรักษาวิถีการดำรงชีวิต อันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า เช่น การตำข้าวซ้อมมือด้วยครกกระเดื่อง การทอผ้า การตีมีดแบบโบราณ การทำนาขั้นบันได รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของบ้านเรือน และชุมชน

วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะ บ้านมืดหลอง หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนเผ่าลัวะ เดิมชื่อว่า เยืองมายหลอง อพยพมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อประมาณ 200 ปีก่อน นำโดยขุนอิน ซึ่งเป็นขุนหลวงเผ่าลัวะ สมัยเก่าเป็นหมู่บ้านที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นชนเผ่าลัวะ วิถีการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา

วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชนพื้นเมือง บ้านสองธาร หมู่ที่ 1 และบ้านสบลอง หมู่ที่ 5 ถือเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของอำเภอแม่แจ่ม อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทับ เมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ของชาวพื้นเมืองอำเภอแม่แจ่มไว้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานหัตถกรรมทอผ้าตีนจก ซึ่งมีลวดลายดั้งเดิมที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์