หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

history
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Child center
บริการประชาชน

Service
 
 
 
 
 
การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
 

การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดต้องแนบหลักฐานอะไรบ้างครับ

เขียนโดย   คุณ อภิชาติ

วันที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 12.29 น. [ IP : 49.231.199.51 ]  
 

แนบเอกสารดังนี้ครับ
1.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) รับพร้อมแบบลงทะเบียน ดร.01 ที่ อบต.
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์/มารดา
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาเด็กหรือผู้ปกครอง (ดรณีลงทะเบียนแทน)
4.สำเนาเอกสารฝากครรภ์ หรือ สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1
5.สำเนาสูติบัตรเด็ก 1 ฉบับ (ยื่นหลังคลอด)
6.สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร
7.สำเนาเอกสารยืนยันสถานะของมารดาเด็กแล้วแต่กรณี ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ (กรณีมารดาเด็กเป็นบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฏร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาของเด็กตามสูติบัตรผู้มีคุณสมบัติซึ่งมีสัญชาติไทยลงทะเบียนแทน)
8.สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เขียนโดย   คุณ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

วันที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 12.37 น. [ IP : 49.231.199.51 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)